ප්‍රඥා TV – නුවණින් මෙනෙහි කිරීමට

ප්‍රඥා TV is known to broadcast talks by some who have been found to spread lies in the name of Buddhism.

Examples to some of such persons are found in these linked resources:

  1. "වලස්මුල්ලේ අභය බමුණාගේ වමනේ යන, බඩ යන, සෙම ගලන භාවනා"
  2. දික්කුඹුරේ සුභූති

Videos of some of their broadcasts can be found at "Dushpragna TV".

Categories
Languages