ජේතවනාරාම විහාරය - වියලීගිය භවකතර දම්දියෙන් තෙමා ලන්නට...