හෙළ බොදු පියුම | සැඟවුණු බොදු මග යළි හෙලිකරන හෙළ බොදු පියුම