පරම සත්‍යය​ සිරි සද්ධර්මය - නිවන් අවබෝධයට උපකාරී වන්නේ පරම පවිත්‍ර සිරි සද්ධර්මයයී - අති පූජ්‍ය මීවනපලානේ සිරිධම්මාලංකාර බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ