පරම පවිත්‍ර සිරි සද්ධර්මය | නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වන්නේ පරම පවිත්‍ර සිරි සද්ධර්මයයි !